Verdum 720º

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El Verdum 720º: Capgirem el reforç escolar neix de la mà de la Fundació Jaume Bofill on "onze ajuntaments i comarques impulsen pilotatges al voltant de l'Educació 360º. Educació a temps complet que esdevindran laboratoris territorials per aplicar i transferir experiències d’èxit".

Descripció del projecte[modifica]

El Reforç Escolar de la Fundació Pare Manel neix amb la necessitat de cobrir una demanda de les famílies per mirar d’acompanyar als i les joves durant el seu temps de treball per a la realització dels deures proposats pel centre educatiu.

Des d’un inici, s’ha pretès complementar la mirada del docent en aquesta tasca de reforç escolar amb l’objectiu de donar rellevància a l’acompanyament que es realitza fora de l’escola per tal de construir una proposta d’educació extesa al barri, on tots els agents educatius (formal, informals i encara més informals) treballin per a uns objectius comuns des d’accions complementàries i coordinades. El Currículum escolar determina els objectius docents de recorregut escolar d’infants i joves. Però existeix un currículum ocult, aquell que té a veure amb les intel·ligències emocionals, socials, relacionals, artístiques…..que no sempre es poden treballar des de l’àmbit escolar.

Actualment, tenint en compte la dilatada trajectòria del projecte, ens trobem en un moment que no només s’ha de treballar segons el currículum escolar, sinó que caldria complementar aquest aprenentatge amb altres competències -emocional, social, relacional, artística,...

Proposem una lectura amplia d’aquestes competències per a identificar quines intervencions cal fer al territori, amb els infants, joves, els seus entorns familiars i tots els agents susceptibles de ser educadors per a optimitzar l’assoliment de la finalitat comuna: l’assoliment de processos d’aprenentatge i experiències escolars positives que permetin a infants i joves estar en disposició de triar el seu camí de futur.

Principals objectius de la iniciativa[modifica]

Cerquem moure’ns d’un model de coordinació de casos i activitats per anar cap a un model de resposta col·lectiva als reptes educatius del barri, fent un procés educatiu continu que transcendeixi la institució educativa per a que tots els espais siguin del barri, siguin agents d’educació: els i les infants i joves, la família, l’escola, les entitats, les institucions i l’administració, els patis i l’espai públic. Per aquest motiu volem:

 • Generar una reflexió sobre els espais de reforç escolar, per a redefinir-los i enfocar-los cap a un treball per competències que complementin els temps educatius.
 • Articular un espai d'avaluació i seguiment professional (i potser també famílies i alumnes) dels espais de connexió escola-lleure.
 • Implementar un model de reforç per competències lligat al Currículum Escolar.

Tres principals activitats que s'implementen[modifica]

 • Com a dinàmica de treball comunitari, generar un espai de reflexió i avaluació periòdic entre els agents educatius.
 • Com a espai d’acompanyament competencial al currículum escolar, generar espais vivencials i d’aprenentatge significatiu per a totes les franges d’edats.
 • incorporar en aquest espai d’acompanyament a les famílies i infants/joves

Tres impactes més significatius a nivell comunitari i educatiu que heu obtingut[modifica]

 • Generar un pla educatiu i operatiu per a l'èxit escolar de barri
 • Consolidar espais de treball conjunt del pla educatiu de barri (potenciar els espais existents "Verdum famílies", "Verdum Educa", "Taula de presència Escola Pia")
 • Millorar les expectatives i l'èxit educatiu d'infants i joves del Verdum: millores acadèmiques, relacionals, disminució abandonament escolar, millora en el seguiment individualitzat i col·lectiu

Entitats implicades en el projecte[modifica]

Valorem en una primera fase que les entitats implicades siguin:

 • Verdum Educa: Plataforma educativa escoles del barri (Escola Pia Luz Casanova, Escola Sant Ferran, Escola Aiguamarina)
 • Pla Comunitari del Verdum
 • Fundació Privada Pare Manel (Àrea d’infància, adolescència i famílies, Projecte FIL d’inserció sociolaboral per a joves, Punt Òmnia Verdum, Laboratori Fabulós del Verdum)

A les fases posteriors, considerem implicar:

 • Els infants, joves i les famílies del territori
 • Associacions de famílies de les tres escoles (AFAs)
 • Coordinadora d’AMPAs de 9 Barris
 • Associació Esportiva Babar (esport escolar i federat per a menors de 18 anys)
 • Associació de Veïns del Verdum
 • Biblioteca Roquetes
 • Altres centres educatius del territori com: IES Guineueta, Oriol Martorell, Prínceps-23 d’abril. Escoles Bressol com l'Argimon o el Tren Groc. Escola d’adults Freire
 • APC de Verdum-Prosperitat
 • Pistes Antoni Gelabert (tècnics i usuaris/es)
 • Casal de Barri de Verdum
 • Hotel d’Entitats (tècnics, talleristes, usuaris/es…)
 • Entitats culturals (García Lorca…)
 • Taula de Franja 9 Barris
 • Xarxa 9 Barris Acull
 • Entitats que treballen el lleure (migdies/menjador, extraescolars…)
 • Administració Pública (Consorci d’Educació, tècnics, poítics del sector o del districte…).
 • Escola de Música (Fundació La Guineu)
 • Altres entitats que treballen en l'àmbit familiar al territori com l'EAP, EIPI, CRP, CSS, EAIA.

Com es coordinen entre sí?[modifica]

A través de diferents espais de coordinació com serien el espais de treball de Verdum Educa (plataforma de les escoles del barri - 1 pública, 1 concertada, 1 concertada-religiosa), Verdum Famílies (Pla Comunitari Verdum), Taula de Presència Escola Pia Luz Casanova, Taula Franja Jove 9 Barris (Plans comunitaris de Verdum i Roquetes) o la Xarxa 9 Barris Acull.

Encaix del projecte amb l'horitzó de l'Educació 360º[modifica]

Ens plantejem com eix central, "Que l’espai escolar i el no escolar esdevinguin col·laboratius en el marc de la comunitat".

Com el treballeu[modifica]

Actualment, treballem sota aquest paradigma amb una sèrie d’espais ja creats de treball coordinat. Precisament, valorem que no són suficients per poder afrontar els reptes comunitaris que se'ns presenten. Aquests espais serien:

 • Espai de coordinació dels casos compartits on treballem objectius comuns per assolir entre el centre educatiu, el Centre Obert, la família i la resta d’agents educatius. Per tant, caldria incorporar aquestes altres mirades a les trobades (amb entrevistes, compartint i treballant plans de treball…) i caldria millorar la seva periodicitat. Detectem que en els casos on hi ha una coordinació més fluïda, els objectius tenen un índex més gran d’assoliment.
 • Verdum Famílies on els diferents agents del territori analitzem i compartim els reptes de l’educació en un entorn comunitari. És un espai relativament jove en el temps i considerem que encara s’està acabant de consolidar com a grup de treball efectiu.
 • Altres espais que puguin anar sorgint depenent de les línies de treball que es puguin marcar en els espais abans esmentats.

Reptes prioritaris de la iniciativa[modifica]

Amb la crida “Comunitats que Eduquen” es pretén oferir als impulsors d’iniciatives comunitàries el suport i les eines necessàries perquè els seus projectes impactin més intensament en la millora de les oportunitats educatives en tots els aprenentatges, temps i espais de la vida dels infants i joves. Un dels èxits del projecte té a veure amb el plantejament d’un repte concret.

Quin dels reptes següents voldríeu potenciar amb la vostra iniciativa?[modifica]

Desenvolupar el potencial educatiu de la comunitat, incrementant el treball col·laboratiu per a generar respostes eficaces a les necessitats educatives dels infants i joves

Motivació principal per a presentar el projecte a la crida[modifica]

A partir de que les diferents entitats del territori entenem que treballar de forma coordinada i organitzada ens provocarà un canvi i una millora en la qualitat educativa dels projectes (i en l’impacte social/resultats del mateix). Incorporant una major coordinació comunitària tindrem més recursos (humans, intel·lectuals, econòmics…) per provocar uns canvis on la persona i, per tant, la comunitat serà la principal beneficiària. Per això, volem reforçar espais de treball del quan es desprenguin accions de treball concret.

Equip motor[modifica]

L'equip motor serà i enllaç amb la plataforma Educació 360º seran:

 • Alexia Cañamares - Coordinadora Centre Obert Muntanyés i del seu reforç escolar
 • Adrià Dachs - Secretaria de l'Escola Pia Luz Casanova
 • Daniel González - Educador franja joves (14-16 anys) / Responsable Comunicació Fundació Pare Manel

La difusió dels coneixements i aprenentatges[modifica]

Entenem que és importantcompartir els aprenentatges i reflexions del procés de capacitació i assessorament a través dels canals de difusió existents o per crear. En aquesta línia

A la Fundació Pare Manel ja es disposa de diversos canals de comunicació externa i està força delimitat el públic al qual es dirigeix segons el canal. Moltes accions/campanyes es poden fer amb estratègies multicanal, però pensem a adaptar tot el que pugui ser possible del contingut a les característiques pròpies i públic objectiu de cada canal. Des del Punt Òmnia del Verdum, ens agradarà fer una tasca per a potenciar la presència dels diferents agents del territori en els canals que cada agent gestiona alhora que plantegem la creació de canals específics per el projecte de coproducció comunitària. La idea és que allò que fem es documenti en obert per a que pugui ser replicable. Per tant obrirem un espai wiki i usarem eines col·laboratives tipus PAD (actes, apunts, etc… col·laborativa), prenent com a referència la eina https://www.teixidora.net/wiki Des del Laboratori Fabulós del Verdum / Obrador Digital del Verdum documentarem en format vídeo tota aquella activitat/procés rellevant que pugui servir tant com a registre del que el projecte produeix com a material de referència per a la replicabilitat de la proposta. A més usarem els canals i xarxes socials més adequats de les entitats participants al territori, per a difondre la informació, documentació i missatge a comunicar. Sempre que la eina ho permeti, s’usaran llicències obertes (creative commons per als documents, d’inspiració en wikimedia commons per a les imatges). Tant el Punt Òmnia del Verdum com el Laboratori Fabulós/Obrador Digital del Verdum han de ser els espais centrals i de confluència digital de tota la iniciativa que tindran les seves derivades en els espais de les escoles que ho puguin assumir.

Altres informacions d'interès[modifica]

Volem trobar la manera de treballar en xarxa des d’una nova mirada, amb l’objectiu d’esdevenir un “equip/comunitat” en la seva totalitat, amb objectius comuns i fugir de les intervencions més assistencials per poder generar canvis positius des de l’apoderament de la pròpia persona.