Lleure educatiu

De Infancia
Dreceres ràpides: navegació, cerca

La finalitat d’aquest programa socioeducatiu és oferir un espai on els infants i adolescents puguin desenvolupar, de manera integral, tot un seguit de capacitats i habilitats personals i socials. La proposta educativa d’aquest àmbit es duu a terme a partir del treball en grup i mitjançant un ventall d’activitats de caràcter lúdic que fomenten el vincle de l’infant amb el projecte, des de la dimensió afectiva i emocional.

L’eix vertebrador del programa socioeducatiu de lleure educatiu és el joc. El joc permet a l’infant desenvolupar-se en els àmbits psicomotriu, intel·lectual, social, afectiu i emocional i constitueix un mitjà per a l’expressió de sentiments, de conflictes i de la manera de captar i transformar la realitat dels infants.

Tanmateix, cal tenir en compte que al llarg de les tardes es diferencien tres temps. En aquest cas destaquen els següents:

 • Temps lliure: És aquell en el qual van arribant els infants i s’agrupen amb els seus companys i companyes i on elles i ells mateixos poden escollir quines activitats volen fer. Aquest espai té una duració aproximada d’una hora i comprèn des de les 16:30h fins a les 17:30h.
 • Temps dirigit: Comença un cop el grup ha acabat de berenar i fer les tasques. En aquest espai es desenvolupen activitats dirigides on es treballen els continguts programats trimestralment pel grup en qüestió. La franja horària a la qual es dedica aquest espai és de 18h fins a les 19:10h.
 • Assemblea: Es dediquen aproximadament 15 minuts de cada sessió a fer l’assemblea on els infants valoren el seu comportament i expliquen com s’han sentit al llarg del dia.

Objectius generals

Els objectius que ens plantegem en aquest programa socioeducatiu són:

 • Afavorir el sentiment de pertinença i la consciència de grup.
 • Promoure la participació, l’esperit crític i la capacitat de decisió.
 • Desenvolupar habilitats socials i capacitats personals.
 • Proporcionar eines per a l’autoconeixement i la gestió emocional.
 • Potenciar la creativitat i la imaginació.
 • Fomentar un ús adequat del temps lliure.

Continguts que es treballen

Durant l’espai de lleure educatiu identifiquem una sèrie de continguts per treballar.

 • Assimilació de normes de comportament, de relació i de comunicació.
 • Desenvolupament de l’autoestima i d’habilitats socials.
 • Adquisició d’hàbits i responsabilitats personals.
 • Coneixement i desenvolupament de les pròpies aptituds i capacitats.
 • Expressió i gestió d’emocions i sentiments.
 • Cohesió de grup.
 • Desenvolupament psicomotriu.
 • Expressió artística: música, arts plàstiques, teatre, dansa...
 • Desenvolupament de la capacitat de concentració.

Persones destinatàries

Aquest programa socioeducatiu va dirigit a tots els infants i adolescents inscrits al Centre Obert compresos entre els 4 i 16 anys, és a dir, comprèn tota l’etapa infantil, primària i secundària.

Metodologia

La base metodològica és el treball grupal, que afavoreix la socialització dels infants en el si d’un grup d’iguals i potencia el desenvolupament d’habilitats socials i personals. La creació d’un ambient de seguretat i confiança és fonamental, doncs, per possibilitar aquests objectius, permetent als infants i adolescents desenvolupar les seves diferents facetes i expressar-se lliurement.

L’horari que se segueix al llarg del present programa socioeducatiu és el següent:

Hores Activitats
16:30h fins a les 17:30h Espai de temps lliure
17:30h fins a les 18:00h Espai de berenar i realitzar les tasques d’higiene
18:00h fins a les 19:15h Espai de temps dirigit
19:15h fins a les 19:30h Assemblea

Es poden diferenciar diferents tipologies d’activitats, segons la seva periodicitat i/o intencionalitat.

 • Activitats dirigides: són sessions puntuals, d’un o dos dies, que permeten posar en pràctica tot un seguit d’habilitats i destreses les quals fomenten l’expressió d’opinions i emocions, i el coneixement d’activitats de la vida diària. Com són les dinàmiques de grup, jocs cooperatius, joc simbòlic, role-playing, jocs d’enginy, gimcanes, etc. En determinades ocasions aquestes activitats estan realitzades per talleristes especialitzats en la temàtica a treballar.
 • Tallers trimestrals: els participants dels tallers són els infants de la franja de grans. Els tallers trimestrals es realitzen cada quinze dies, en concret aquests permeten als infants conèixer diferents interessos i motivacions, i fer una progressió al llarg de les sessions. Això possibilita que puguin reconèixer les seves aptituds i capacitats, i els dota de recursos de cara a poder gestionar el seu propi temps lliure. Els tallers trimestrals són duts a la pràctica pels educadors i educadores del Centre Obert, per talleristes especialitzats i les famílies que vulguin participar en aquests.
 • Sortides: són sessions puntuals, dins l’horari d’atenció del Centre Obert o en caps de setmana, destinades a tots els grups. Inclouen tallers educatius, activitats lúdiques, esportives i culturals, que són gestionades per altres entitats. Aquestes activitats permeten als infants conèixer millor el territori i els recursos que ofereix la ciutat, alhora que els permet experimentar noves formes d’expressió.

Durant l’espai de lleure educatiu, els infants estan acompanyats per l’equip educatiu de l’entitat, a la vegada que també es compta amb el suport dels estudiants en pràctiques i de diferents voluntàries i voluntaris.