Edició de la pàgina «Marc legal»

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Avís: No heu iniciat cap sessió. Per tant, la vostra adreça IP serà visible públicament si feu qualsevol modificació. Si inicieu una sessió o creeu un compte, les vostres edicions s'atribuiran al vostre nom d'usuari, juntament amb altres beneficis.

Pot desfer-se la modificació. Si us plau, reviseu la comparació de sota per a assegurar-vos que és el que voleu fer; llavors deseu els canvis per a finalitzar la desfeta de l'edició.
Revisió actual El vostre text
Línia 44: Línia 44:
 
'''Prestació 1.1.6.1 Servei de Centre Obert'''
 
'''Prestació 1.1.6.1 Servei de Centre Obert'''
  
* '''Descripció''': Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
+
'''Descripció''': Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.
* '''Garantia de la prestació''': prestació garantida.
+
'''Garantia de la prestació''': prestació garantida.
* '''Tipologia de la prestació de servei''': servei bàsic.
+
'''Tipologia de la prestació de servei''': servei bàsic.
* '''Situació de la població destinatària''': infants i adolescents que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva i que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
+
'''Situació de la població destinatària''': infants i adolescents que viuen en l’àmbit de l’àrea bàsica respectiva i que requereixen suport assistencial o formatiu, prioritàriament aquells que estan en situació de risc.
* '''Edat població destinatària''': de 0 a 18 anys.
+
'''Edat població destinatària''': de 0 a 18 anys.
* '''Forma de prestació''': en establiment diürn.
+
'''Forma de prestació''': en establiment diürn.
* '''Perfils professionals''': director/a- coordinador/a (professional amb estudis universitaris, com a mínim, de primer cicle en l’àmbit de les ciències socials), educadors/es socials i/o monitors/es de temps lliure.
+
'''Perfils professionals''': director/a- coordinador/a (professional amb estudis universitaris, com a mínim, de primer cicle en l’àmbit de les ciències socials), educadors/es socials i/o monitors/es de temps lliure.
* '''Ràtios de professionals''': 1 director/a- coordinador/a, ràtio no inferior a 0,2: 2 educadors/es socials i/o monitors/es de temps lliure per cada 20 usuaris.
+
'''Ràtios de professionals''': 1 director/a- coordinador/a, ràtio no inferior a 0,2: 2 educadors/es socials i/o monitors/es de temps lliure per cada 20 usuaris.
* '''Estàndards de qualitat''': els que estableixi el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per a aquesta prestació.
+
'''Estàndards de qualitat''': els que estableixi el Pla de qualitat previst en la llei de serveis socials per a aquesta prestació.
* '''Criteris d’accés''': normativa reguladora Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
+
'''Criteris d’accés''': normativa reguladora Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.
  
 
Aquest desplegament normatiu, en què s’estableix l’obligatorietat de crear un centre obert per cada 20.000 habitants, així com unes competències clares dels ajuntaments, és el marc en el qual ens estem movent actualment des dels centres oberts.
 
Aquest desplegament normatiu, en què s’estableix l’obligatorietat de crear un centre obert per cada 20.000 habitants, així com unes competències clares dels ajuntaments, és el marc en el qual ens estem movent actualment des dels centres oberts.

Si us plau, tingueu en compte que totes les contribucions per al projecte Infancia es consideren com a publicades sota els termes de la llicència Reconeixement-CompartirIgual CC BY-SA (vegeu-ne més detalls a Wiki Àrea Infància FPM:Drets d'autor). Si no desitgeu la modificació i distribució lliure dels vostres escrits sense el vostre consentiment, no els poseu ací.
A més a més, en enviar el vostre text, doneu fe que és vostra l'autoria, o bé de fonts en el domini públic o recursos lliures similars. Heu de saber que aquest no és el cas de la majoria de pàgines que hi ha a Internet. No feu servir textos amb drets d'autor sense permís!

Cancel·la | Ajuda per a l'edició (obre en una nova finestra)